Víkendové kurzy – přijímačky 2021

Nad rámec přijímaček nanečisto vám nabízíme také možnost využít intenzivní víkendové kurzy k přípravě na přijímací zkoušky 2020, a to pro žáky 9.tříd.

Co od kurzů můžete očekávat?

 • výuka matematiky i českého jazyka
 • rady a tipy, jak postupovat při řešení CERMAT testu a na co si dávat pozor
 • obecné řešení typových úloh z matematiky
 • práce se záznamovým archem
 • praktická ukázka typových úloh
 • chytáky v testech MAT i ČJ
 • kde se dělají nejčastější chyby a proč

Program kurzů:

Matematika:

 1. termín – práce s mnohočleny, lineární výrazy, lomené výrazy, lineární rovnice, soustavy rovnic, slovní úlohy řešené lineární rovnicí
 2. termín – procenta, slovní úlohy s procenty, přímá a nepřímá úměra, úlohy o společné práci, směsi, úlohy o pohybu
 3. termín – měřítko mapy,  poměr, početní geometrie ( úhly, Pythagorova věta, objemy a obsahy těles, kruh, kružnice ), konstrukční úlohy -rozbor, konstrukční  zápis, konstrukce

Český jazyk:

 1. termín – práce s textem, větná skladba, slovní druhy, mluvnické kategorie, procvičování pravopisu
 2. termín – práce s textem, literární formy, druhy, žánry, stylistika, verš, sloka, rým, slova – význam a vztahy, stavba, hláska, slabika, písmeno
  procvičování pravopisu
 3. termín – práce s textem, věta jednoduchá a souvětí, druhy vedlejších vět, interpunkce, základní slohové útvary, procvičování pravopisu

Termíny:

Brzy doplníme